“ފަސޭހަ” އާއި “އަޑަފި”ގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކުގެ ލިޔުންތަކާއި ޚަބަރުތައް ނަގައި ރީ-ޕަބްލިޝްކުރާ އޮންލައިން ވެބްސައިޓެއް ކަމަށްވާ “ފަސޭހަ.ކޮމް” އަދި “އަޑަފި” އެޕްގެ މައްސަލަ ބަލަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އޮންލައިން ނޫސްތައް ހިންގަމުންދާ ފަރާތްތަކުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެމްއެމްސީން އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި އެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

“ފަސޭހަ.ކޮމް” ވެބްސައިޓް އަދި “އަޑަފި” އެޕަކީ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ އޮންލައިން ނޫސްތަކުގައި ލިޔާ ހަބަރުތަކާއި ރިޕޯޓްތައް އެ ނޫސްތަކުގެ ހުއްދައެއް ނެތި ރީ-ޕަބްލިޝްކޮށް، އޭގެ ކޮންޓެންޓުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ އިޝްރިހާރުތައް ޖަހައިގެން އޭގެން މަންފާ ހޯދަމުންދާ ބައެކެވެ.

އެމްއެމްސީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ެމްއެމްސީން މައްސަލަ ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އާ އުސޫލުގެ ފައިނަލް ޑްރާފްޓް ނިންމައި މީޑިއާތަކާ ހިއްސާކުރުމަށާއި އެކައުންސިލުން އެކި ދުވަސްތަކަށް ބަހާލައިގެން ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހިމެނޭގޮތަށް މީޑިއާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް އަދި މީޑިއާ ދަފްތަރު އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަމުންދާ އިތުރު ޕޭޖެއް ބްލޮކް ކޮށްދޭން ފޭސްބުކްގައި އެދިއްޖެ

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ އިތުރު އެހެން ޕޭޖެއް ވެސް ބޮލޮކް ކޮށްދޭން ފޭސްބުކްގައި އެދިފައިވާނެ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން އެހެން ބުނެފައި މިވަނީ، މާތް ވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ލިޔުންތަކާއި ކުރެހުންތައް ފަތުރަމުންދިޔަ ފޭސްބުކް ޕޭޖް “ޖުހާ” ބުލޮކް ކޮށް، ނުވަދެވޭ ގޮތް ހަދާފައިވަނިކޮށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، “ޖުހާ” ޕޭޖް ބްލޮކް ކުރަން ފުލުހުން ފޭސްބުކްގައި އެދިފައިވަނިކޮށް، މިރޭ ފޭސްބުކުން އެ ޕޭޖް ބްލޮކްކުރިކަން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެފަދަ އިތުރު ޕޭޖެއްގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އެ ޕޭޖުގެ ނަން ފުލުހުން މީޑިއާއަށް ހާމަކުރި ނަމަވެސް، އެ ޕޭޖް މަޝްހޫރު ކުރަން މި ނޫހުން ބޭނުން ނުވާތީ އެ ޕޭޖުގެ ނަމެއް ނުގެނެސްދޭނަމެވެ.

މިރޭ ބްލޮކްކުރި “ޖުހާ”ގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ޕޭޖުން ދިވެހި ބަހުން ގިނަ ޕޯސްޓްތަކެއް ކުރެއެވެ. އެ ޕޯސްޓްތަކުގައި މާތްﷲ އާއި އެކަނލާންގެ މާތް ރަސޫލަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަރަށް ހުތުރު ބަހުރުވައިން އެއްޗެހި ލިޔެފައި ހުރެއެވެ.

އެ ޕޭޖު ބްލޮކް ކޮށްފައިމިވަނީ، މީސްމީޑިއާގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ ޕޭޖުތައް ބްލޮކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީ އިއްޔެ ބުނެފައިވަނިކޮށެވެ. އަދި އާންމުން ވެސް ވަނީ އެ ޕޭޖް ބުލޮކް ކުރަން ރިޕޯޓް ކުރަމުންނެވެ.

މޫސުން ގޯސްވެ، ޅ. އަތޮޅުން ފ. އަތޮޅަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ޅ. އަތޮޅުން ފ. އަތޮޅަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ، މެޓް އޮފީހުން މިރޭ 11:30 އިން ދަންވަރު 3:30 ގެ ނިޔަލަށް ނެރެފައިވާ އެ ސަމާލުގައި ބުނެފައިވަނީ ސަމާލު ނެރެފައިވާ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން މާދަމާރޭ 8:00 އާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ލަފާކުރާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އިރުދެކުނާއި ދެކުނުން އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 7 މޭލާއި 17 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވެފައިވާ ވިލާގަނޑުގައި ގަދަވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާކުރެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ޑައިވިން އެކްސްޕޯ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާނީ ރައީސް ނަޝީދު

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ އެގައުމުގެ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޑައިވިން އެކްސްޕޯގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނަކަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހަމަޖައްސައިފިިއެވެ.

އޭޝިއާގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ބާއްވަމުން އަންނަ ޑައިވް ޓްރެވެލް އެޖެންޓްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު އެޑެކްސް ބްރޭންޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން “އެޑެކްސް އިންޑިއާ އޯޝަން ފެސްޓިވަލް”ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ އެ އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ ހަތަރަކުން ހަވަނަ ދުވަހަށް ބޮންބޭ އެގްޒިބިޝަން ސެންޓަރުގައެވެ.

އެކްސްޕޯ ބާއްވާ އެޑެކްސް ބްރޭންޑުން ބުނީ، ޝަރަފްވެރި މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުން މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯ ވެގެންދާނީ ތާރީހީ އިވެންޓަކަށް ކަމަށެވެ.

މި އެކްސްޕޯގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޑައިވިން މަންޒިލްތައް ބައިވެރިވާނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން އިންޑިއާ، އިންޑޮނޭޝިއާ، ފިލިޕީންސް، ތައިލޭންޑް، ރާއްޖެ، މެލޭޝިއާ އަދި ސްރީ ލަންކާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޑައިވިން ސެންޓަރުތަކާއި ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން މި އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވާނެކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި ޕެޑި، ޕާލޭ ފޮ ދަ އޯޝެންސް، ޕްލެނެޓް އޯޝަން ފައުންޑޭޝަން، އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އަންހެން ޑައިވަރުން، މޫދުއަޑީގެ ފޮޓޯގުރާފަރުންނާއި ފިލްމު ހަދާ މީހުން ތަގުރީރު ކުރާނެއެވެ.

އެގޮތުން އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގައި ޑައިވިން އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ނަން ވިދަމުން އަންނަ ތަޖުރިބާކާރު ދެ އަންހެނުން ކަމުގައިވާ ޒޫނާ ނަސީމާއި ޝާހީނާ އަލީ ވެސް ތަގުރީރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ “ޕާލޭ ފިއުޗާ އައިލެންޑް ނޭޝަން”ގެ މަގާމު ރާއްޖެއަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ “ޕާލޭ ފިއުޗާ އައިލެންޑް ނޭޝަން”އަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ކަމުގައި އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މިކަން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ  ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި، އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ އަމާޒުތަކާބެހޭ ވިޔަފާރި ފޯރަމުގައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ “ޕާލޭ ފިއުޗަރ އައިލެންޑް ނޭޝަން” ގެ މަގާމު ލިބުމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި މަގާމަކީ ކަނޑުތަކުގެ ހިމާޔަތަށް މަސައްކަތްކުރާ ނޫ އިގްތިސާދެއް ބިނާ ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހާމަކޮށްދޭ ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި މި ދަންފަޅީގައި ކުރިމަތިކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް ވަނީ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިލާންޖެހޭ މައްސަލަތަކާއި ގާނޫނާ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ނޫން ގޮތްގޮތަށް މަސްވެރިކަން ކުރުމުން މަހުގެ އާބާދީ މަދުވަމުން ދިއުމާއި ޕްލާސްޓިކު ކުނިބުނި ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޕާލޭ އޭއައިއާރު ސްޓްރެޓެޖީއަށް ތައުރީފުކުރައްވައި މި ސްޓެރެޓެޖީގައި ހިމެނޭ ޕްލާސްޓިކާ ދުރުހެލިވުމާއި ޕްލާސްޓިކު ނައްތާލުމާއި ޕްލާސްޓިކު ނޫން އައު ގޮތްތަކެއް ހޯދުމުގެ ވިސްނުމަށް ތައުރީފު ކުރެއްވިއެވެ.

އެގޮތުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ތަކެއްޗަކީ ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރިގޮތަށް ފަރުމާކުރެވޭ ތަކެއްޗަށް ހެދިއްޖެނަމަ، އެއީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ޕްލާސްޓިކު ކުނިބުނީގެ މައްސަލައަށް ރަނގަޅު ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކޭލެވޭ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލަން ރާއްޖެއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

އަދި މިއީ އެފަދަ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގައުމަކުން މިހާތަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ވަރުގަދަ އަޒުމުކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވަނީ،  މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ކުރިމަތިލުމަށް ރާއްޖެއިން ގެންގުޅޭ މޮޑެލްއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައެވެ.

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާކޮށް ހިންގަމުންދިޔަ “ޖުހާ” ޕޭޖް ބްލޮކް ކޮށްފި

މާތް ވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ލިޔުންތަކާއި ކުރެހުންތައް ފަތުރަމުންދިޔަ ފޭސްބުކް ޕޭޖް “ޖުހާ” ބުލޮކް ކޮށްފިއެވެ.

“ޖުހާ” ގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ ޕޭޖުން ދިވެހި ބަހުން ގިނަ ޕޯސްޓްތަކެއް ކުރެއެވެ. އެ ޕޯސްޓްތަކުގައި މާތްﷲ އާއި އެކަނލާންގެ މާތް ރަސޫލަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަރަށް ހުތުރު ބަހުރުވައިން އެއްޗެހި ލިޔެފައި ހުރެއެވެ.

އެ ޕޭޖް ބުލޮކް ކޮށްފައިމިވަނީ، މީސްމީޑިއާގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ ޕޭޖުތައް ބްލޮކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީ އިއްޔެ ބުނެފައިވަނިކޮށެވެ. އަދި އާންމުން ވެސް ވަނީ އެ ޕޭޖް ބުލޮކް ކުރަން ރިޕޯޓް ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު ވަނީ އެ ޕޭޖަށް ނުވަދެވޭ ގޮތް ހަދާފައެވެ.

ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން ހުއްޓުވަން ރައީސް ވަނީ މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ 22ގައި ހާއްސަ ކޮމެޓީއެއްވެސް އުފައްދަވާފައެވެ.

އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަނާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒާހިރާއި ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރެވެ. ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަނީ ސޯޝަލް ކައުންސިލްގެ ދަށުންނެވެ.

ޖަލުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ، ގައިދީންގެ ކަންބޮޑުވުން އައްސަން މިނިސްޓަރު އިމްރާން ޖަލަށް

ޖަލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން، ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު މާލޭ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

ޖަލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި މިނިސްޓަރު ވަނީ ޖަލުގެ ގޮޅިތަކަށް ވަޑައިގެން ގޮޅިތަކުގެ ހާލަތު ބައްލަވާ، ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ދެނެގަނެފައެވެ.

އަދި ޖަލުތަކުގައި ތިބި ގައިދީންނާއި ވާހަކަދައްކާ އެމީހުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮޅުންފިލުވައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވަނީ، ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ގައިދީންނަށް ދީފައެވެ.

އެގޮތުން ޖަލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރެއްވުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވައި،  ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަވަސް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އިސްވެރިންނަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވަނީ އަންގަވައިފައެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު ޖަލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލީ ނަޒީރާއި އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ކަރެކްޝަން އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅާއި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މުޅި ދުނިޔެއަށް ރައީސް: މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާ

މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ނިއުޔޯކްގައި މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ “ބްލޫ ލީޑާސް ކޯލް ޓު އެކްޝަން އޮން އޯޝަން އެންޑް ކްލައިމެޓް ސަމިޓް” ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ ކަނޑާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަކީ ރާއްޖެ ފަދަ ގައުމުތަކުގެ ދެމިއޮތުމާއި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާއި ގުޅިފައިވާ އެއްޗެހިކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ރާއްޖެ ފަދަ ގައުމުތަކަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާއި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެއް ގައުމުކަން ފާހަގަކުރައްވާ މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ، ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ކަނޑުތަކުގެ ދެމިއޮތުމަށް ބާރުއަޅާ އިގްތިސާދުތަކެއް ބިނާކުރުމަކީ ދިވެހިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެއް ކަމަށްވާއިރު ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ 30 ޕަސެންޓް ހިމާޔަތްކުރެވޭ ގޮތަކަށް ކަންކަން ބައްޓަން ކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ލީޑަރުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަނޑުތަކުގެ ނާޒުކުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޕްލާސްޓިކްގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކަލާއި ކަނޑަށް އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް ކުނީގެ ސަބަބުން ކަނޑުތަކުގެ ދިރުންތައް މަރުވެ، ފަރުތައް ހަލާކުވެ، ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ގެއްލެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސް ވަނީ، އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ސަމިޓްގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ގެއްލުން ކުޑަކޮށް، އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ހާއްސަ އަމާޒެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ގެއްލުން ކުޑަކޮށް، އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމާއި އެކަމުގެ އަސަރުތަކުން އަރައިގަނެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ބައްދަލުުވމުގެ ބައިވެރިންނާއި ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޕެރިސް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ޖައްވަށް ވިހަ ގޭސްތައް ދޫކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި އިޔާދަކުރަނިވި އީޖާދުތައް ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް ބާރުއަޅާ މިންގަނޑުތަކެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑް މުގުރާލާ އިވެންޓްގައި ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

އެންމެ ގިނަ މީހުން އެއް ވަގުތެއްގައި ފީނައިގެން ރާއްޖޭން ހަދާ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑްގެ އިވެންޓްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

އެބަދަލުވުމނުގައި މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ހަދަން ރާއްޖޭން ބާއްވާ އިވެންޓުގައި ރައީސް ސޯލިހު ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.   ނަމަވެސް އެ އިވެންޓްގައި ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

“ނޭވާ” ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި ރިކޯޑް އިވެންޓުގައި 500 މީހުން ބައިވެރި ކުރަން ނިންމާފައިވެ އެވެ. އެންމެ ގިނަ މީހުން އެއް ވަގުތެއްގައި ފީނުމުގެ ރެކޯޑު މިހާރު އޮތީ 280 މީހުންނާއެކު އިޓަލީގެ ވެރޯނާގަ އެވެ. ވެރޯނާ އިން ރެކޯޑް ހަދާފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރު 11، 2009 ގަ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ހަދަން ބާއްވާ އިވެންޓު އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ އެއްވަަނަ ދުވަހު ބަރޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ފަޅު ތެރޭ އެވެ. މި އިވެންޓު ފްރީޑައިވް ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަން، ވިލިއަން ޓްރޫ ބްރިޖް ވެސް ބައިވެރިވާނެ އެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ދެއްވި ފަރިއްކޮޅެއްގައި ރައީސް ޞާލިޙް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ޝަރަފުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަންޕް ދެއްވި ޚާއްޞަ ފަރިއްކޮޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ބޭއްވެވި މި ފަރިއްކޮޅުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުރުން އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިއުޔޯކަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޤައުމުތަކުގެ ރައީސުންނާއި، ބޮޑު ވަޒީރުންގެ އިތުރުން ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ އިސް ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ފަރިއްކޮޅަކީ، ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަން ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތެކެވެ.

ރައީސް ޞާލިހް ވަނީ އިއްޔެ އދގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި ތަޤްރީރު ކުރައްވާފައެވެ.

އިންސާފާއި ނުލާ ގެންނަ ތަރައްޤީއަކުން ފައިދާއެއް ނުކުރާނެ: ރައީސް

އަދުލު އިންސާފު ގާއިމު ނުކޮށް ގެންނަ ތަރައްގީއަކުން ފައިދާއެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 74 ވަނަ ޖަލްސާގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުންނެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިސްލާހް ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

“ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިސްލާހް ކުރުމުގެ ކޮންޕްރިހެންސިވް ޕްރޮގްރާމެއް އަޅުގަނޑުމެން މި އަންނަނީ ހިންގަމުން. ޝަރުއީ ނިޒާމު އިސްލާހްކޮށް ޒަމާނީކުރަން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ އެކު އަޅުގަނޑުމެން މިއަންނަ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރަމުން،” އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. “ޝަރުއީ ނިޒާމު އޮތީ ހައިޖެކްކޮށްފައި، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އޮތީ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ނުފޫޒު ވައްދައި ނޫސްވެެރިންގެ އަނގަ ބަންދުކޮށްފައި،”

ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން އޭރު ތިއްބެވީ ޖަލުގައި ނުވަތަ ނޫނީ އަމިއްލަފުޅަށް އަރުވާލެވިގެން ގައުމުން ބޭރުގައި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އދ. ނުކުޅެދިފައިވުމަކީ ހިތާމަކުރާކަމެއް: ރައީސް

ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އ.ދ. ގެ މެންބަރު ޤައުމުތައް ނުކުޅެދިފައިވުމަކީ ހިތާމަކުރައްވާކަމެއްކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ނިއުޔޯކުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އ.ދ. ގެ 74 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި  ތަޤްރީރު ކުރައްވަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރައީސަކު އދ ގެ މަޖިލީހުގައި ތަގްރީރުނުކުރައްވާތާ ހަތް އަހަރަށް ފަހު މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އދ ގެ މަޖިލީހުގައި ތަގްރީރުކުރައްވަމުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އ.ދ. ގެ މެންބަރު ޤައުމުތައް ނުކުޅެދިފައިވާކަން ހިތާމައާއެކު ފާހަގަ ކުރައްވާކަމަށާއި، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ވަޒަނަށް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަރައިގަނެ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޒްރޭލުން އަރައިގެންފައިވާތީ އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރައްވާފައެވެ.

އ.ދ. އުފެދިފައި ވަނީ ފަނާކުރަނިވި ދެ ހަނގުރާމައެއްގެ ސަބަބުން އަނދާއަޅިއަށް ވެގެންދިޔަ އެތައް މިލިއަން އިންސާނުންގެ ނެތިދިއުމުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި، އ.ދ. ގެ އަސްލު ބިނާވެފައި ވަނީ އިންސާނީ މިނިވަންކަމުގެ މަތިވެރިކަމާއި އަމިއްލަ ޤައުމިއްޔަތެއް ބިނާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކަށަވަރުކޮށްދޭ އަސާސް ތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ކުދި ޤައުމުތަކަށްވެސް ބަސްބުނުގެ އިޙުތިޔާރު ލިބިދޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެއްވި ތަޤުރީރުގައި ރާއްޖެ ދުނިޔެއާ އެކަހެރިވެގެން އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނަވައި ރާއްޖޭގައި އަލުން ޑިމޮކްރަސީ އިޔާދަވުމުގެ މަގަށް ދަތުރުފެށިފައިވާތީ އެކަމާ އުފާފުޅު ކުރައްވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ޚުދުމުޚްތާރު ވިސްނުންތަކާ ދެކޮޅަށްކަން ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި މައުނަވީ ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި އޮންނަ ކަމަކީ ހަމައެކަނި އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވުން ނޫންކަމަށާއި އޭގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގައި އެންމެފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއާއެކު އެމަނިކުފާނުގެ ކޮނޑުފުޅުގައި އެޅިފައިވާ މި ޒިންމާއަކީ ކުޑަ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ނުނަންގަވާނެކަމަށާއި ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރުމަށް އަދިވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ހުރިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިފަހަރު ތަޤުރީރުކުރެއްވީ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ޤައުމުތަކުގެ ލީޑަރުން ތަޤުރީރުކުރައްވާ ތަރުތީބުގެ 6 ވަނައަށެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކާ އެއްހަމައެއްގައި އ.ދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ އެންމެ ކުރީކޮޅުގައި ބަސްބުނުމަށް ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ވަރަށް މުހިންމު ފުރުޞަތެކެވެ.

ވަގު ޕާސްޕޯޓެއްގައި ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު އަންހެނަކު ހުއްޓުވައިފި

ވަގު ޕާސްޕޯޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް މަސައްކަތްކުރި ބިދޭސީ އަންހެނަކު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހުއްޓުވައިފިއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނީ، ނަކަލު ކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ރާއްޖެ އެތެރެވާން މަސައްކަތްކުރި ބިދޭސީ އަންހެނަކު ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އާދައިގެ މަތިން އެހެން ހުއްޓުވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތެއް އިމިގްރޭޝަނަކުން މިއަދު ވެސް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

އެހެންކަމުން އޭނާއަކީ ގޮން ގައުމެއްގެ މީހެއް ކަމެއް އަދި އޭނާ ރާއްޖެ އައިސްފައިނީ ކޮން ގައުމަކުން ކަމެއް ނޭނެގެއެވެ. އަދި އޭނާ ހިފެހެއްޓި ދުވަހެއް ވެސް އިމިގްރޭޝަނަކުން ނުބުނެއެވެ.

ވަގު ޕާސްޕޯޓެއްގައި ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅޭ މައްސަލަތައް މިފަހަކަށް އައިސް އިމިގްރޭޝަނުން ހާމަކުރާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

އެގޮތުން މީގެ ދެ ދުވަސް ވެސް ވަގު ޕާސްޕޯޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް މަސައްކަތްކުރި ތިން ބިދޭސީއަކު ވަނީ ހުއްޓުވައިފައެވެ.

ބަޑިބޭސް ގެންގުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަޑިބޭސްތަކެއް ގެންގުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 37 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ އިއްޔެ 3:50 ހާއިރު ފަރީދީ ގޯޅީގައި ހުންނަ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ދިރިއުޅުއްވާ ހިލާލީގެ ކައިރީގައި ޝައްކުކުރެވޭ ގޮތަކަށް އަމަލުތައް ހުރުމުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސްކުރިއިރު ބަޑިބޭސް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހިތަކެއް އޭނާގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އަދި އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް، އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެ ބަލައިފާސްކުރިއިރު، ބަޑިބޭސް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހިތަކެއް ވެސް ފެނުނު ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އިއްޔެ ހާޒިރު ކުރުމުން ކޯޓުން ވަނީ ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޖަހައިފައެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރު ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ފަޓާސް އަދި ބަޑި ބޭހުގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރެވޭނީ ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން، ހާއްސަ ބޭނުންތަކަށެވެ.

ގެއްލުންވި ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ހުޅުވި އެކައުންޓަށް 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 190،000 ރ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދޭން ހުޅުވި ބޭންކް އެކައުންޓަށް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 190،000 ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގައި އެކަމަށް ހާއްސަ އެކައުންޓެއް ހުޅުވީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ.

އެކަމަށް ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުގެ ތަފްސީލް:

އެކައުންޓް ނަން:  September Male’ Fire Relief Account 20

އެކައުންޓް ނަންބަރު: 7730000284246

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓު އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ބުނީ، މިއަދުގެ ހަވީރު ހަތަރެއް ޖެހިއިރާ ހަމައަށް އެކައުންޓަށް 191،555.25 ރުފިޔާ ޖަމާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަޖީދީއްޔާ ސްކޫލް ކުރިމަތީގައި އޮންނަ އަބަދަށް ފެހި މަގުގައި ހުންނަ ހ. ތިލަފުށި ގޭގެ ތިރީގައި ހަދާފައިހުރި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނެއްގައި ރޯވެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހަތަރު ގުދަނެއް އަދާ ހުލުވިއިރު، ހަތް އިމާރާތަކަށް އަލިފާނުގެ އަސަރުކުރިއެވެ.

އަދި އެ ހާދިސާގައި ރޯވި އިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވި އަންހެނެއްގެ ފުރާނަ ވެސް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އެ ހާދިސާގައި ޖުމްލަ 443 މީހަކު ހާލުގައި ޖެހުނު ކަމަށް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓުން ބުނެއެވެ.

ގަޑިއަކު 50 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު!

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު ގަދަވެ، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ، މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ހަވީރު 5:30 މިރޭ 9:30 އާ ހަމައަށް ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ތ. އަތޮޅާ ހަމައަށެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ، ސަމާލު ނެރެފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ގަޑިއަކު 30 މޭލާއި 40 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 50 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރަށް ލަފާކުރާއިރު، ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާކޮށް އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ހުޅަނގުން، ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 10 މޭލާއި 20 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައެވެ. އެހެން ހިސާބުތަކަށް 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާކުރެއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ، އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ ކަނޑުތައް އާންމުގޮތެއްގައި ގަދަވާނެ ކަމަށާއި ދެކެނުގައި އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވެފައި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ.

ރާޅުގެ އުސްމިން އުޅޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ އުތުރާއި މެދުތެރޭގައި ފަސް ފޫޓާއި ހަތް ފޫޓާ ދެމެދުގައެވެ. އަދި ދެކުނުގައި ތިން ފޫޓާއި ހަ ފޫޓަށް ރާޅުގެ އުސްމީން އަރާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު ގަދަވެފައިވާތީ މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އާންމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން، ހާއްސަކޮށް ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

ޔާމީނަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ހެނދުނު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ހެނދުނު ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބާއްވާ އެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ތާވަން ކޮށްފައިވަނި ހެނދުނު 9:30 އަށެވެ.

މި މައްސަލާގައި ޝަރީއަތުގެ ތިން އަޑުއެހުމެއް މިހާތަނަށް ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ. އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވީ މިމަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ހެކިންގެ ހެކި ބަސް ނެގިއެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް ޔާމީންގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރާއި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ އަދި އޮޕަރޭޝަންސް ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޝަރީފް އާއި ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މުހައްމަދު ލުވެއިޒްގެ ހެކިބަސް އެދުވަހު ނެގިއެވެ.

ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ތެރެއިން މިހާރު ހެކި ބަސް ނުނެގި އޮތީ ހަމައެކަނި އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީގެއެވެ. އޭނާގެ ހެކިބަސް ނުނެގިފައި އޮތީ އޭނާއަށް މަޖުބޫރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނެ ހެކިބަސް ދިނުމަށް އިންކާރު ކުރެއްވުމުނެވެ.

އެހެންކަމުން، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވަނީ ލުތުފީ ފުލުހުންނަށް ބަޔާން ދެއްވިއިރު، ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގެ ރެކޯޑިން ޝަރީއަތުގައި ބެއްލެވުމަށް ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ. އެކަމާ ރައީސް ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން ދެކޮޅު ހެދި ނަމަވެސް، ގާޒީ ވަނީ ދެން އޮންނަ ޝަރީޢަތެއްގައި ދައުލަތުން ހުށައެޅި ލުތުފީގެ ވީޑިއޯ އިންޓަވިއުއާމެދު ގޮތް ނިންމަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ދައުލަތުން ކުރަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ނަމުގައި އޮތް އެކައުންޓަކަށް، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ދައުރުކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ އެސްއޯއެފް ކުންފުނިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލާގައެވެ.

ދައުވާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އެ ފައިސާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާއެކު ހެދި އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި ބަހައްޓަން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެހެން ފައިސާތަކެއް އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް، އަދި އެސްއޯއެފް އިން ޖަމާކުރި ފައިސާ އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް، ފައިސާގެ އަސްލު ޔާމީން ވަނީ އޮޅުވާލައިފައެވެ.

ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ޕޯސްޓް ކުރަމުން އައި “ޖުހާ” ޕޭޖް ބްލޮކްކޮށްފި

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ލިއުންތަކާއި ކުރެހުންތައް ފަތުރަމުން ދިޔަ ފޭސްބުކް ޕޭޖް “ޖުހާ” ބްލޮކް ކޮށްފިއެވެ.

ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަލީ ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އެ ޕޭޖް ބްލޮކް ކުރީ އެ ޕޭޖްގެ ޝަކުވާ ފުލުހުންނަށް ބަޔަކު ހުށަހެޅުމުން ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން އެ ޕޭޖް ބްލޮކްކުރަން އެންގުމުން ކަމަށެވެ.

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ރުޅިވެރިކަން އުފައްދާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ޖާގައެއް ނުދޭނަން. މިކަހަލަ ޕޭޖްތައް ބްލޮކް ކުރަމުން ގެންދާނަން،” އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕޭޖް ހިންގި މީހާ ދެނެގަނެވިދާނެތޯ ދެންނެވުމުން އަލީ ވިދާޅުވީ އެ ތަހުގީގުކުރާނީ ފުލުހުން ކަމަށެވެ.

ޖުހާގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޕޭޖްގެ ޝަކުވާ އާއްމުން ކުރާތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. އެ ޕޭޖް ބްލޮކް ނުކޮށްގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި ބައެއް މީހުން ބުނަމުން އައީ “ލާދީނީ މީހުންނަށް” ފާޑުކިޔާ ޕޭޖްތައް ބްލޮކް ކުރާއިރު ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ޕޭޖްތައް ބްލޮކް ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް އުތުރުގެ އަތޮޅު ތަަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ކުރިއަށް އޮތް ވަގުތުތަކުގައި ހއ.އަތޮޅާއި ނ.އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި 45 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ރީނދޫ ސަމާލު (ޔެލޯ އެލާޓް) ނެރެފިއެވެ. ރީނދޫ ސަމާލު ނެެރެފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 13:30 އާއި ހަމައަށެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށާއި އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ވައިޖެހޭނީ ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން، ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 08 މޭލާއި 18 މޭލު ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ގަޑިއަކު 13 މޭލާ 23 މޭލާ ދެމެދުގެބާރުމިނުގައި ކަމަށާއި ވިލާގަނޑުގައި 45 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވެފައި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ.

އެހެންކަމުން އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން އިލްތިމާސް ކުރައްވައެވެ.

ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުތައް އޮންލައިން ޕްލެޓް ފޯމްތަކުގައި ނުފެތުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ޓެރަރިޒަމް ފެތުރުމަށާއި، ދީނީ ހަރުކަށިކަން ފެތުރުމުގައި އިންޓަނެޓްގެ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވަން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މި ޔަޤީންކަން ދެއްވީ އ.ދ.ގެ 74 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް އެމެރިކާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، “ސްޓްރެޓީޖިކް ރެސްޕޮންސެސް ޓު ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް ލީޑަރޒް ޑައިލޮގް” ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

މި ކޮންފަރެސްންގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިޔުމާއި ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމުގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔަ ފިޔަވަޅުތަކުން މާ ބޮޑު ނަތީޖާއެއް ފެނިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި، އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އިޖްތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ހައްދުފަހަނައަޅާ ދާންޖެހޭ ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނޫންކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި، އަނިޔާވެރިކަމާއި ނަފްރަތު އުފެދޭ ފަދަ ވާހަކަތައް ދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކަކަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢާއި، ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޚާއްޞަ ކުންފުނިތަކާއި ގުޅިގެން އިންޓަނެޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން ނަފުރަތާއި އަނިޔާވެރިކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގެ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގައެވެ. އަދި، މިހާރުވެސް މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤައުމުތަކަށް ތަޢުރީފުކުރައްވައި، ރާއްޖެއިން ވެސް އަނިޔާވެރިކަމާއި، ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔުމަށް މަގުފަހިވާ ޒާތުގެ ލިޔުންތަކާއި ޝާއިޢުކުރެވޭ އެފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ނުކުރެވޭގޮތަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މަރާލާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިޟްވާންގެ މަރުގެ ހާދިސާއަށް އިޝާރާތްކުރައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިކުރުތައް ނުހުއްޓުވުމުން ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ ކަންތައްތައް ރާއްޖެއަށްވެސް ވަރަށް ގާތުން ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އެފަދަ ހިތްދަތި ހިތާމަވެރިކަމެއް އެހެން ދިވެހި ޢާއިލާއެއް ތަޙައްމުލުކުރަން ނުޖެހޭވަރަށް ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުން ކަމުގައިވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި  ކޮންފަރެސްންގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ރާއްޖެއިން ޓެރަރިޒަމް ނައްތާލުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. މިގޮތުން، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި، މި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބިގެންދާނެކަމުގައި ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި، އެޤާނޫނަށް މި ބަދަލުތައް ގެނައުމުން ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް އެންމެ އަސާސީ ޙައްޤުކަމުގައިވާ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު ދެމެހެއްޓުމަށް އިތުރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމުގައިވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކްރައިސްޓްޗަރޗްގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށް ބިނާކޮށް ނަން ދެވިފައިވާ “ކްރައިސްޓްޗަރޗް ކޯލް” އަކީ ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކާއި ގުޅިގެން ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިޔުމަށް އެހީވެދޭ ފަދަ ލިޔުންތައް އޮންލައިންކޮށް ދައުރުވުން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުތަކުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއިއެކު ޖޯޑަންގެ ރަސްގެފާނާއި، ފްރާންސްގެ ރައީސާއި، ނިއުޒިލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރާއި، އ.ދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވެސް މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބައްޓަންވެފައި ވަނީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިޔާ އާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް

އ.ދ.ގެ 74 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ހަވާސާގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވަވާފައި ވަނީ އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބައްޓަންވެފައި ވަނީ ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އަދި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ އެހެން ޤައުމުތަކާއި އެކު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މައްޗަށް ކަމުގައެވެ. އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި 4 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައި.އޯ.ސީ.) އަކީ ރާއްޖެއާ އިންޑިއާ އަދި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ އިތުރު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އޮތް އެކުވެރި ބަދަހި ގުޅުން ހާމަވެގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިތުރަށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މީގެ ކުރިން ދެ ޤައުމުން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި ދެ ޤައުމުގެ ބަދަހި ގުޅުމުގެ ފައިދާ ދިވެހިންނަށް ކުރަން ފަށާފައިވާކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި، ޚާއްޞަކޮށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިބެހޭ “ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ސަމިޓް” ގައި އިންޑިއާއިން އަދާކުރަމުންދާ ދައުރު ފާހަގަކުރައްވައި، އެކަމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި، މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އައި.އޯ.ސީ.ގެ ބައްދަލުވުމުގެ ކާމިޔާބީއަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި އެމަނިކުފާނުވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ދެޤައުމުން ޝައުގުވެރިވާ ކަންކަމުގައި އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރައްވައި އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހަކީ މިކަން ކުރުމަށް ލިބޭ މުހިންމު ފުރުޞަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ނިންމަވާލައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުވަނީ ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދުގައި އޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުން ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައިވެސް ން އިތުރަށް ދަމަހައްޓައި، މި ގުޅުން އިތުރު ދާއިރާތަކުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ކުރިމަތިލާން ރާއްޖޭގެ މޮޑެލްއަށް އަމަލުކުރަން ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ކުރިމަތިލުމުގައި ރާއްޖެއިން ގެންގުޅޭ މޮޑެލަށް އެހެން ގައުމުތަކުން ވެސް އަމަލުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް މިކަމަށް ގޮވާލެއްވީ މިހާރު އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކްގައި ކުރިއަށްދާ 74 ވަނަ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން، އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓާރޭޒް ބޭއްވެވި ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ސަމިޓްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

މި ސަމިޓަކީ ޕެރިސް އެގްރީމެންޓުގެ ދަށުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ކަންކަން އެންމެ ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ތަންފީޒުކުރެވިގެންދާނެ ގޮތްތައް ހޯދުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ އަމާޒަށް ވާސިލް ވުމަށް ގައުމުތައް ގުޅިގެން ކުރަންހުރި ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ބޭއްވެވި ސަމިޓެކެވެ.

ސަމިޓުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއިން އަމަލުކުރަމުން ގެންދާ “ކްލައިމެޓް ސްމާޓް ރެސިލިއަންޓް އައިލެންޑް އިނިޝިއޭޓިވް” މޮޑެލަކީ މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ކުރިމަތިލުމަށް ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިން ސްޓޭޓްސް (ސިޑްސް) ނުވަތަ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ހާސިލުކުރެވޭނެ ފަދަ ވަށާޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މޮޑެލެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މިފަދަ މޮޑެލެއް އިހްތިޔާރު ކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ގުދުރަތީ ވެށްޓާއި ގުޅި ލާމެހިފައިވާ ދެމެހެއްޓެނިވި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ މި މޮޑެލްއަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް އެކަށޭނެ އަދި ގުޅިގެން ހާސިލްކުރެވޭނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ހިމެނޭ މޮޑެލެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ގެންގުޅޭ “ކްލައިމެޓް ސްމާޓް ރެސިލިއަންޓް އައިލެންޑް އިނިޝިއޭޓިވް” މޮޑެލް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒުހިފާފައިވަނީ ތިމާވެއްޓާބެހޭ 11 މައިގަނޑު ދާއިރާއަކުން ހާސިލްކުރާނެ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައެޅުމާއި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކުގެ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމާއި އާ އީޖާދުތަކުގެ އެހީ ހޯދުމާއި އެއް ރަށާއި އަނެއް ރަށާ ދަތުރުފަތުރުން ގުޅުވާލުމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން ހިމެނެއެވެ.

އަދި ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ގެއްލުންތައް ކުޑަވާނެގޮތަކަށް އުމްރާނީ ތަރައްގީ ގެނައުމާއި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ބޭނުން ހިފުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުން އެ މޮޑެލްގައި ހިމެނެއެވެ.

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެ، ކ. އަތޮޅުން ވ. އަތޮޅަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މޫސުމީ ވިއްސާރައިގާ މޫސުން ގޯސްވެ، ކ. އަތޮޅުން ވ. އަތޮޅަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ، މެޓް އޮފީހުން މިރޭގެ 12:00 އާ ހަމައަށް ނެރެފައިވާ ސަމާލުގައި ބުނެފައިވަނީ ކ. އަތޮޅުން ވ. އަތޮޅަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 45 މޭލަށް ވައި ގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ނެރުނު ސަމާލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިރޭ 8:00 އިން ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކޮށް، ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ހުޅަނގު ދެކުނާއި ހުޅަނގުން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 8 މޭލާއި 18 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް 13 މޭލާއި 23 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައެވެ.

އަދި ވިލާގަނޑުގައި 45 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ބުނީ، ކަނޑުތައް އާދައިގެވަރަކަށް ގަދަވެފައި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

ރޯވީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލަކުން ކަމެއް އަދި ބެލެން ނެތް، ތަހުގީގަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދަނީ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކީ ރޭވިގެން ހިންގި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއްކަން ސާބިތު ކުރެވެން އަދި ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ސީރިއަސް އެންޑް އޮގަނައިޒްގެ ކުރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެރިޔާ ސުޕުރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހަސަން ޝިފާއު އެހެން ވިދާޅުވީ، އަލިފާން ރޯވީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލަކުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވެފައިވާތީ ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް މިއަދު ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޝިފާއު ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލަކުން ކަމަށް ތަހުގީގަށް ސާބިތުވެފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ތަހުގީގު ކުރިއަށްދަނީ ހުރިހާ ދިމާލަކަށް ބަލައިގެން ކަމަށާއި ތަހުގީގު ހަނިކުރުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

” އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަހުގީގު ކުރިޔަށް މިގެންދަނީ ހުރިހާ ޕޮޒިބިލިޓީސްތަކަށް ބަލައިގެން…އަލިފާން ރޯވީ ހިނގި އެކްސިޑެންޓަކުންތޯ ނޫނީ ގަސްދުގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލީތޯ، ނޫނީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްތޯ އަދި އެ ނޫންވެސް ކަމަކުންތޯ މި ހުރިހާ އެންގަލް އަކުން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލަން. އަދި ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނެތް، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއްކަން ސާބިތުވާ ވަރުގެ ހެއްކެތް,” ޝިފާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު އަދިވެސް ހޯދިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ތަހުގީގަށްޓަކައި އެ ސަރަހައްދުގެ ސީސީޓީވީ ފޫޓޭޖް ތަކާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ވީޑިއޯ އާއި ފޮޓޯފަދަ ތަކެތި ތަހުލީލު ކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާތައް ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި ކުރާ ކަމަށް ވެސް ޝިފާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހެންވޭރު އަބަދަށްފަހި މަގުގައި ހުންނަ އަލިފުށީ ގޭގެ ތިރީގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި ރޯވި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހަތަރު ގުދަނެއް ވަނީ އަނދާ ހުލިވެފައެވެ.

އަދި ހަތް ގެއަކަށް އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނުއިރު، އެ ހާދިސާގައި އަލިފާނުގެ އަސަރު ކުރި ގެއެއްގައި ތާށިވި އުމުރުން 46 އަހަރުގެ އަންހެނަކަު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި މިހާރުވެސް 290 އެއްހާ މީހުން އެބަތިއްބެވެ.