“ފަސޭހަ” އާއި “އަޑަފި”ގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކުގެ ލިޔުންތަކާއި ޚަބަރުތައް ނަގައި ރީ-ޕަބްލިޝްކުރާ އޮންލައިން ވެބްސައިޓެއް ކަމަށްވާ “ފަސޭހަ.ކޮމް” އަދި “އަޑަފި” އެޕްގެ މައްސަލަ ބަލަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އޮންލައިން ނޫސްތައް ހިންގަމުންދާ ފަރާތްތަކުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެމްއެމްސީން އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި އެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

“ފަސޭހަ.ކޮމް” ވެބްސައިޓް އަދި “އަޑަފި” އެޕަކީ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ އޮންލައިން ނޫސްތަކުގައި ލިޔާ ހަބަރުތަކާއި ރިޕޯޓްތައް އެ ނޫސްތަކުގެ ހުއްދައެއް ނެތި ރީ-ޕަބްލިޝްކޮށް، އޭގެ ކޮންޓެންޓުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ އިޝްރިހާރުތައް ޖަހައިގެން އޭގެން މަންފާ ހޯދަމުންދާ ބައެކެވެ.

އެމްއެމްސީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ެމްއެމްސީން މައްސަލަ ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އާ އުސޫލުގެ ފައިނަލް ޑްރާފްޓް ނިންމައި މީޑިއާތަކާ ހިއްސާކުރުމަށާއި އެކައުންސިލުން އެކި ދުވަސްތަކަށް ބަހާލައިގެން ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހިމެނޭގޮތަށް މީޑިއާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް އަދި މީޑިއާ ދަފްތަރު އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.