ޓްރަންޕްގެ މޫނު އޮރެންޖް ކުލަވާ ސަބަބު އޭނާ ކިޔައިދީފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަންޕްގެ މޫނު ބައެއް ފަހަރު ގަދަ އޮރެންޖް ކުލައިގައި ހުންނާތީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު، ގިނަ ބައެއްގެ ސުވާލު މިކަމާ އުފެދެއެވެ. އެއީ ބައްޔެއްތޯ ނުވަތަ އުފެދުމުގައި ހުރި ކަމެއްތޯ ސުވާލު ކުރެއެވެ. މިސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ޓްރަންޕް މިވަނީ އަމިއްއަށް ދީފައެވެ.

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ބޮއްކާއި ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވި ސަމިޓެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓްރަންޕް ބުނެފައިވަނީ މިހެންނެވެ.

“ވަރަށް ގިނަ މީހުން އަހަރެންނާ ސުވާލު ކުރޭ، ކީއްވެހޭ އޮރެންޖް ކުލައަށް ހުންނަނީ، ދޭން އޮތް ޖަވާބަކީ މިއީ ހަމަ ބޮކީގެ މައްސައޭ.” ޓްރަންޕް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޓްރަންޕް ބުނާ ގޮތުގައި އެލްއީޑީ ބޮކިތަކަކީ މީގެ ކުރިން ގެންގުޅުނު ބޮކިތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ވަކި ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ އަގު ބޮޑު އެއްޗެއް ކަމުން ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވަނީ ކުރީގެ ބޮކިތައް ބޭނުން ކުރާށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.