ސޯނަމް ދިޕިކާއަށް: ހަށިގަނޑުގެ ރީތިކަން ފެންނަ ގޮތަށް ހެދުން އަޅާ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާކުރުމަކީ އާއްމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސޯނަމް ކަޕޫރް މިވަނީ ހައްދުން ނައްޓާފައޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ.

ސޯނަމް މިހާރު ނެރެން އުޅޭ ފިލްމް ޒޯޔާ ފެކްޓްރީ ޕްރަމޯޓް ކުރުމަށް ބޮލީވުޑް ހަންގާމާގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ސޯނަމްވަނީ ދިޕިކާ ޕަޑުކޯން ހެދުން އަޅާ ގޮތަށް ވަރަށް ފާޑު ކިޔާފައެވެ.

“އަަސްލު ދިޕިކާ ވަރަށް ރީތި. އެކަމަކު އޭނާ އެލާ ހެދުންތަކެއް ދޯ! ހަގީގަތުގައިވެސް އޭނާގެ ހަށިގަނޑަކާ ނުގުޅޭ. ހަށިގަނޑު ފެން ގޮތަށް ދިޕިކާ ހެދުން އަޅާނަމަ ވަރަށް ރީތި ވާނެ” ރެޕިޑް ރައުންޑްގައި ދިޕިކާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރެވުނު ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ސޯނަމް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސޯނަމް މިހެން ބުނުމާއެކު ޝޯ ހުށަހަޅާދެން އިން ފަރާތުންވަނީ މިކަމާ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. މިގޮތުން ސަމާސާ ގޮތަށް ޝޯ ހުށަހަޅާދެން އިން ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ދިޕިކާގެ ހެދުންތައް ތައްޔާރު ކުރަނީ ޓީމަކުން ކަމަށާއި ހެދުން އަޅާ ގޮތް އެނގޭނީ އެމީހަކަށް ކަމަށެވެ.

ސޯނަމްގެ މި ކޮމެންޓާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން އޭނާއަށްވަނީ އަމާޒު ވެފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.