×
މޫސުމާއި ގުޅޭ ވަޒީރުންގެ ފެންވަރުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
މައުލޫމާތު
އަހިވައް: ގިނަ ފައިދާތަކެއް، އެކަމަކު ގިނައިން ބޭނުން ކުރުމުން ގެއްލުން ބޮޑު
ދުނިޔެ
ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް ޕާކިސްތާނަށް އައިސްފި
ވިޔަފާރި
މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް 1.13 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި
ކުޅިވަރު
ބޫޓާން އާއި އެއްވަރުކޮށް ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ސެމީއަށް
ދީން
ހުކުރު ހުތުބާގައި ކަށްވަޅުގެ ނާމާންކަމާއި ގިޔާމަތް ދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަން!
ބައިސްކޯޕް
ސޯނަމް ދިޕިކާއަށް: ހަށިގަނޑުގެ ރީތިކަން ފެންނަ ގޮތަށް ހެދުން އަޅާ